Odzysk energetyczny odpadowych tworzyw sztucznych.

Odzysk energetyczny odpadowych tworzyw sztucznych. 1

Ryszard WASIELEWSKI & Tomasz SIUDYGA

Powszechnemu stosowaniu tworzyw sztucznych towarzyszy niekorzystne zjawisko powstawania odpadów, które stanowią poważny problem ekologiczny. W krajach Unii Europejskiej w ostatnich latach istotną rolę odgrywa wprowadzenie zdecydowanych ograniczeń składowania odpadów organicznych oraz zalecenie osiągania wysokich poziomów odzysku i recyklingu tych grup odpadów, w których znaczną część stanowią tworzywa sztuczne (OTS). Głównym źródłem tych odpadów są zużyte opakowania, a także odpady budowlane i motoryzacyjne (Rys. 1). Rys. 1. Struktura pochodzenia OTS w Unii Europejskiej w 2011 r. [1] W pierwszej kolejności OTS poddawane są recyklingowi materiałowemu i surowcowemu, a gdy jest to nieopłacalne – odzyskowi energii. Według danych fundacji PlasticsEurope, w 2011 r. powstało 25,1 mln Mg odpadów z tworzyw sztucznych [1]. 6,3 mln Mg tych odpadów poddano recyklingowi, a 8,6 mln Mg odzyskowi energii. Pozostała część trafiła na składowiska. Rys. 2. Porównanie kierunków zagospodarowania OTS w Polsce oraz krajach UE w 2011 r. W Polsce ze strumienia odpadów komunalnych, w wyniku selektywnej zbiórki, odzyskuje się jedynie ok. 8% odpadów z tworzyw sztucznych [2]. Ok. 23% tych odpadów poddawanych jest recyklingowi, ale od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost w tej dziedzinie. Kolejne 15% odpadów poddawanych jest odzyskowi energii poprzez wykorzystanie ich do produkcji stałych paliw wtórnych [1]. Na Rysunku 2 pokazano jak różniły się kierunki zagospodarowania OTS w Polsce i UE w 2011 r. Przedstawione na wykresie (Rys. 2) dane wykazują, że odzysk energii z OTS w pozostałych krajach UE odgrywa znacznie większą rolę niż w Polsce. W niektórych krajach, takich jak: Szwajcaria, Dania, Szwecja, Belgia, Austria czy Holandia udział odzysku energii przekroczył już poziom 60% [1]. Odzysk energii z OTS odbywa się najczęściej w spalarniach odpadów i piecach cementowych. Podejmowane są także próby współspalania OTS w instalacjach energetyki zawodowej wykorzystujących kotły pyłowe i fluidalne [3÷6]. W niektórych krajach (np. Japonia i Niemcy) OTS wykorzystuje się również w procesach hutniczych [7, 8]. W artykule przedstawiono możliwości odzysku energii odpadowych polimerów oraz związane z tym aspekty organizacyjno-prawne

print
Udostępnij artykuł na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three × 1 =